МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Теорія > Англійська мова > Синтаксис > Просте речення > § 1.3

§ 1.3. Питальні речення (Interrogative Sentences)

В англійській мові розрізняють чотири типи питальних речень: загальні, спеціальні, роз'єднувальні й альтернативні.

Загальні запитання (General Questions)

У загальних запитаннях допоміжне або модальне дієслово, що входить до присудка, ставиться на початку речення перед підметом. Якщо у складі присудка немає допоміжного або модального дієслова, то перед підметом ставиться допоміжне дієслово do (does) або did, а після нього — основне дієслово у формі інфінітива без частки to. Решта членів речення стоять у такому ж порядку, як і в розповідному реченні.

Присудок ставиться на початку речення, якщо він виражений дієсловами to be або to have. Проте в сучасній англійській мові спостерігається тенденція вживати допоміжне дієслово do, хоча присудок виражений дієсловом to have:

Have you a dictionary? = Do you have a dictionary?

На загальні запитання звичайно даються короткі відповіді, що складаються зі слів yes або no, підмета, вираженого відповідним особовим займенником, і допоміжного або модального дієслова, вжитого у запитанні.

У заперечних відповідях частка not зазвичай зливається з допоміжним або модальним дієсловом:

Do you speak English? Yes, I do. No, I do not. (No, I don't.)

Is she reading? Yes, she is. No, she is not. (No, she isn't.)

Will Nick go to school tomorrow? Yes, he will No, he will not. (No, he won't.)

Have you read this book? Yes, I have. No, I have not. (No, I haven't.)

Can you speak English? Yes, I can. No, I cannot. (No, I can't.)

Will you go to school tomorrow? Yes, I shall. No, I shall not (No, I shan't)

Заперечна форма загальних запитань

Слід звернути увагу на заперечну форму загальних запитань, яка утворюється за допомогою частки not, що ставиться після підмета перед основним дієсловом. Такі запитання виражають здивування і відповідають українським, що починаються словами хіба, невже:

Do you not know him? Невже (Хіба) ти його не знаєш?

Don't you know him?

У відповідях на заперечні запитання в українській і англійській мовах вживання слів yes, no не збігається. Якщо в англійській мові у ствердній відповіді завжди вживається yes, а в заперечній — no, то в українській ні може вживатися в обох випадках:

Didn't you read this book? — Yes, I did. No, I didn't.

Хіба ти не читав цю книгу? — Ні, читав. Ні (Так), не читав.

Спеціальні запитання (Special Questions)

Порядок слів у спеціальних запитаннях такий самий, як і в загальних, але перед допоміжним або модальним дієсловом стоїть цитальне слово (або група слів):

When do you get up? — Коли ти встаєш?

What do you read? — Що ти читаєш?

Where do you live? — Де ти живеш?

What story did the teacher read to you yesterday? — Яке оповідання прочитав вам учора вчитель?

Why do you cry? — Чому ти плачеш?

Спеціальні запитання до підмета починаються питальними займенниками who (хто) або (what) що. Вони виконують функцію підмета. Після цих займенників ставиться дієслово, що виконує функцію присудка. Таким чином, у спеціальних запитаннях, що стосуються підмета, зберігається прямий порядок слів:

Who is reading a book?

Who teaches you?

Who can speak English?

What stands in the corner?

Прямий порядок слів зберігається також у спеціальних запитаннях, що стосуються означення підмета. Вони починаються питальними словами what (який); which (котрий, який); whose (чий); how many, how much (скільки):

What pencil is on the table?

Whose child goes to school?

Which pupil is the best?

На спеціальні запитання, як правило, даються повні відповіді. При цьому члени речення, виражені іменниками, замінюються займенниками:

What did the teacher read to the pupils yesterday? — He read an interesting book about animals.

Можливі також відповіді, що складаються з одного слова (або групи слів), якого (яких) стосується запитання:

— When did the teacher read you an interesting story about animals? — Коли вчитель прочитав вам цікаве оповідання про тварин?

— Yesterday. — Учора.

Відповіді на запитання, що стосується підмета або його означення, звичайно даються в короткій формі. Вони складаються з підмета і присудка, вираженого допоміжним чи модальним дієсловом:

Who is reading a book? — My sister is.

Who can do it? — He can.

What pencil is on the table? — A red pencil is.

Роз'єднувальні запитання (Disjunctive Questions)

Роз'єднувальне запитання складається з двох частин. Перша частина — це розповідне речення у ствердній або заперечній формі, друга — коротке загальне запитання, що складається з підмета, вираженого особовим займенником, який відповідає підмету першої частини, і допоміжного або модального дієслова. Якщо присудок першої частини вжито у the Present або Past Indefinite у ствердній формі, тобто коли у його складі немає допоміжного дієслова, то в короткому запитанні вживаються відповідні форми допоміжного дієслова to do.

Відповіді на роз'єднувальні запитання зазвичай короткі і можуть виражати як згоду, так і незгоду з мовцем.

Зверніть увагу, що, як і в заперечній формі загальних запитань, використання yes і no у роз'єднувальних запитаннях в українській та англійській мовах не збігається:

You don't speak French, do you? — No, I do not. Yes, I do.

Ви не говорите французькою, чи не так? — Ні, не говорю. Ні, говорю.

ПитанняВідповідь
+згода з тим, хто говоритьнезгода з тим, хто говорить
You speak English,
Ви говорите англійською мовою,
don't you?
чи не так?
Yes, I do.
Так, говорю.
No, I don't.
Ні, не говорю.
+згода з тим, хто говоритьнезгода з тим, хто говорить
You don't speak English,
Ви не говорите англійською мовою,
do you?
чи не так?
No, I do not.
Ні (Так), не говорю.
Yes, I do.
Ні, говорю.

Альтернативні запитання (Alternative Questions)

Альтернативне запитання складається з двох загальних запитань, з'єднаних сполучником or. Хоча альтернативні запитання починаються з допоміжного чи модального дієслова, як і загальні, за змістом вони є спеціальними, тому вимагають повної відповіді. Відповіді yes або no логічно неможливі, як і в українській мові:

Is he a teacher or a doctor? — Не is a doctor.

Which do you like, tea or coffee? — I like coffee.

Will you go to school or home? — I shall go home.

Did you speak to him, or did your brother? — My brother did.

Дивіться також:

 • Складносурядне речення (The Compound Sentence)
 • Спонукальні речення (Imperative Questions)
 • Конструкція there + to be
 • Розповідні речення (Declarative Sentences)
 • Типи речень
 • Складнопідрядне речення (The Dependent Sentence)
 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2024. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]